ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος αλλά και για τα νέα απο τον Ιατρικό κόσμο.

Οι Κακές Παρέες των ΑΑΚ μπορεί να προκαλέσουν και Λευχαιμία
Γ. Βασιλόπουλος

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (ΑΑΚ) συνηθίζουν να περνάνε σημαντικό χρόνο
της ζωής τους σε επαφή με τους οστεοβλάστες, σε ένα ασαφώς οριζόμενο μικροπεριβάλλον που αποκαλούμε «αιμοποιητική φωλιά».

Το λειτουργικά σημαντικό κύτταρο της φωλιάς είναι η οστεοβλάστη (ΟΒ) και έχει δειχθεί πειραματικά ότι αλλαγές στα miRNA της ΟΒ, αλλά όχι κάποια συγκεκριμένη μετάλλαξη, μπορεί να προκαλέσουν εικόνα MDS και λευχαιμίας σε ποντίκια.1 Τελικά, στην πρόσφατη μελέτη των Kode et al, φαίνεται πως η βλάβη στους ΟΒ που μπορεί να ξεκινήσει τη λευχαιμική μετατροπή των ΑΑΚ, είναι στην β-catenin.2 Η
β-catenin είναι το μόριο που σηματοδοτεί τη δραστηριότητα του μονοπατιού WNT και
επηρεάζει τη μεταγραφική δραστηριότητα πολλών γονιδίων. (more…)

Μοριακή διάγνωση ιδιοπαθούς θρομβοκυτταραιμίας
Α. Σπυριδωνίδης

Somatic Mutations of Calreticulin in Myeloproliferative Neoplasms. N Engl J Med 2013
Dec 19; 369(25):2379-90.
Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N Engl
J Med 2013 Dec 19;369(25):2391-405.

Somatic Mutations of Calreticulin in Myeloproliferative Neoplasms. N Engl J Med 2013
Dec 19; 369(25):2379-90.
Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N Engl
J Med 2013 Dec 19;369(25):2391-405.

Ο μοριακός έλεγχος αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη εξέταση για τη διάγνωση
μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων. Σε αντιστοιχία με το bcr-abl στη ΧΜΛ, μεταλλάξεις
στο γονίδιοJAK2 εμφανίζουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πολυερυθραιμία (PV).
Αντίθετα, περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών με ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία
(ET) ή ιδιοπαθή μυελοΐνωση δεν παρουσιάζει καμία μετάλλαξη στο JAK2 ή σε άλλα
γονίδια όπως το MPL. (more…)

Μελέτησε το παρελθόν, για να γνωρίσεις το μέλλον: Παλιά φάρμακα, νέοι μηχανισμοί δράσης

Ι. Κοτσιανίδης

Yang F, Kemp CJ, Henikoff S. Doxorubicin Enhances Nucleosome Turnover around

Promoters. Curr Biol 2013 May 6;23(9):782-7.

Τη δεκαετία του 1950 στο έδαφος κοντά στο «κάστρο του βουνού» (Castel del
Monte) ανακαλύφθηκε η συνταγή για τη δοξορουβικίνη, έναν από τους πλέον δραστι-
κούς και ευρέως χρησιμοποιούμενους αντινεοπλασματικούς παράγοντες, που ανήκει
στην οικογένεια των ανθρακυκλινών. Πολυάριθμες μελέτες συνηγορούν στην αυξημένη
αποτελεσματικότητα της δοξορουβικίνης και παρόμοιων ανθρακυκλινών μετά από εντα-
τικοποίηση του δοσολογικού τους σχήματος, δηλαδή το ποσό χορηγούμενου φαρμάκου
ανά μονάδα χρόνου, τόσο στην οξεία λευχαιμία1,2, όσο και στα μη Hodgkin λεμφώματα
(NHL)3.
Ωστόσο, η χορήγηση αυξημένων δόσεων ανθρακυκλινών περιορίζεται από ποικίλες παρενέργειες, με κύριες τη μυελοτοξικότητα και την καρδιοτοξικότητα.
Η παραδοσιακή εικόνα για τη δράση της δοξορουβικίνης θεωρεί πως η τελευταία
παρεμβάλλεται μεταξύ των αλύσων του DNA παγιδεύοντας την τοποϊσομεράση ΙΙ και
προκαλώντας ρήξεις στη διπλή άλυσο. Υπό τη σκιά της επιγενετικής επανάστασης στην
ογκολογία οι Yang και συν. αναρωτήθηκαν αν η δοξορουβικίνη επιδρά άμεσα και στη
χρωματίνη. Αναπτύσσοντας μια νέα τεχνική με την ευρηματική ονομασία CATCH-IT, οι
παραπάνω ερευνητές κατόρθωσαν να δεσμεύσουν νεοσυντιθέμενα νουκλεοσώματα
και στη συνέχεια να αναλύσουν το DNA των αντίστοιχων περιοχών με μεθόδους υψηλής απόδοσης.Εφαρμόζοντας την CATCH-IT σε κυτταρικές σειρές καρκινώματος πλακώδους επιθηλίου μυός (SCC) πριν και μετά τη χορήγηση δοξορουβικίνης κατέδειξαν πως η αυξημένη σύνθεση νουκλεοσωμάτων εμφανιζόταν στις περιοχές εκκίνησης της

μεταγραφής (transcription start sites, TSS), ενώ η έγχυση δοξορουβικίνης ενίσχυε τη
νεοσύνθεση νουκλεοσωμάτων σε άμεση συνάρτηση με το χρόνο έκθεσης στο φάρμακο.

Ανάλογη άνοδος της νουκλεοσωμικής νεοσύνθεσης παρατηρήθηκε και σε SCC σειρές
με εξουδετερωμένα τα γονίδια ΑΤΜ και p53, ενώ και η χορήγηση ακλαρουβικίνης, μιας
ανθρακυκλίνης που δρα πριν την περικοπή του DNA από την τοποϊσομεράση ΙΙ, προκάλεσε αυξημένη σύνθεση νουκλεοσωμάτων στις TSS. Τα παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν πως η επίδραση των ανθρακυκλινών στη νεοσύνθεση των νουκλεοσωμάτων είναι ανεξάρτητη από την απόκριση στη βλάβη του DNA (DNA damage response) και τις ρήξεις του δίκλωνου μορίου, καθιστώντας την επαγωγή της νουκλεοσωμιακής νεοσύνθεσης ως ένα νέο μηχανισμό δράσης της δοξορουβικίνης και πιθανώς και άλλων ανθρακυκλινών.
Πώς όμως προκαλεί η δοξορουβικίνη αυτό το φαινόμενο;
Κατά την ενεργό μεταγραφή,η RNA πολυμεράση προκαλεί θετική υπερελίκωση του DNA αμφίδρομα του εκκινητή οδηγώντας στην «απελευθέρωση» των νουκλεοσωμάτων.

Οι συγγραφείς υποθέτουν πως η παρεμβολή της δοξορουβικίνης ενισχύει το παραπάνω φαινόμενο, ενώ η παράλληλη αναστολή της τοποϊσομεράσης ΙΙ δεν επιτρέπει τη χαλάρωση της υπερελίκωσης, συμβάλλοντας περαιτέρω στο ξετύλιγμα του DNA και τη νουκλεοσωμική νεοσύνθεση.

Η σημασία των παραπάνω ευρημάτων είναι προφανής.

Πέραν του γεγονότος ότι η «χρυσή» δόση των ανθρακυκλινών σε διάφορες κακοήθειες βρίσκεται ακόμη υπό αίρεση, η εισαγωγή των επιγενετικών θεραπειών έχει ανατρέψει συθέμελα τον τρόπο θεώρησης και αντιμετώπισης των κακοηθειών. Η μονοθεραπεία με τους νέους παράγοντες που στοχεύουν στο χρωματινικό επίπεδο έχει προς το παρόν δείξει μικρή δραστικότητα καθιστώντας απαραίτητο το συνδυασμό τους με συμβατική χημειοθεραπεία4.

Η περαιτέρω κατανόηση των μηχανισμών δράσης των παραδοσιακών χημειοθεραπευτικών στη νουκλεοσωμική κινητική θα προσφέρει τη δυνατότητα επακριβούς σχεδιασμού αντινεοπλασματικών στρατηγικών συνδυάζοντας βάσει βιολογικής λογικής επιγενετικές και κλασσικές χημειοθεραπευτικές δρόγες.

Βιβλιογραφία
1. Lowenberg B, Ossenkoppele GJ, van Putten W, et al. High-dose daunorubicin in older patients
with acute myeloid leukemia. N Engl J Med 2009;361(13):1235-1248.
2. Fernandez HF, Sun Z, Yao X, et al. Anthracycline dose intensification in acute myeloid leukemia.
N Engl J Med 2009;361(13):1249-1259.
3. Gregory SA, Trumper L. Chemotherapy dose intensity in non-Hodgkin’s lymphoma: is dose
intensity an emerging paradigm for better outcomes? Ann Oncol 2005;16(9):1413-1424.
4. Dawson MA, Kouzarides T, Huntly BJ. Targeting epigenetic readers in cancer. N Engl J Med 2012;367(7):647-657.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το διετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί – έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα του πρώτου έτους – πραγματοποιείται «δια ζώσης» στην Αθήνα, στο Δώμα του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με ταυτόχρονη μετάδοση μέσω τηλεδιάσκεψης σε:

Αλεξανδρούπολη – Αίθουσα Εκπαίδευσης Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Ηράκλειο – Αίθουσα Σεμιναρίων Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Ιωάννινα – Γραφείο Διευθυντή Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Στη Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση πραγματοποιείται «δια ζώσης» στην έδρα του Ιδρύματος της ΕΑΕ, Τσιμισκή 21, τηλ. 2310-268515.

Το Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 2014 της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας θα περιλαμβάνει 5 κύκλους μαθημάτων. Η μορφή του θα είναι κλινικές περιπτώσεις – clinical cases (2 ανά κύκλο). Κάθε περίπτωση θα διαρκεί 1.5 ώρα και θα προηγείται 20 λεπτών εισαγωγή για το νόσημα στο οποίο αναφέρεται. Στη διάρκεια της παρουσίασης της περίπτωσης, στα επόμενα 70 λεπτά, θα γίνονται ερωτήσεις και συζήτηση με τους ειδικευόμενους για την καταλληλότερη διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση του ασθενούς.

Σε 2 κύκλους θα υπάρχει επιπλέον 1.5 ώρα Σεμιναρίου, που διοργανώνεται από την Janssen, με θέματα: 1. Τεχνικές παρουσίασης για Επαγγελματίες Υγείας και 2. Κριτική Αξιολόγηση Δημοσίευσης και Οδηγίες Συγγραφής Ιατρικού Άρθρου.

Η διεκπεραίωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος βασίζεται στην ευγενική χορηγία της εταιρείας Bristol – Myers Squibb.

Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται με την ευγενική βοήθεια της εταιρίας Janssen-Cilag.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΕΑΕ, θα βρείτε εδώ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. ΤΣΑΤΑΛΑΣ

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ: Χ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΜΕΛΗ:

Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΓΡΙΒΑ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

25th Congress of the Hellenic Society of Haematology
November 13-15, 2014 - Thessaloniki, ”Ioannis Vellidis” Congress Centre

Πρόσκληση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε. αποφασίστηκε η υλοποίηση του «Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης 2013» του Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Αναλυτικά το Ίδρυμα παρέχει οικονομική βοήθεια σε τρεις ιατρούς αιματολόγους με σκοπό την βοήθεια – προτροπή νέων συναδέλφων, ώστε να μεταβούν στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση, διάρκειας 12 μηνών για τον καθένα, με θέμα της επιλογής τους.

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαιούχοι είναι ιατροί με ειδικότητα Αιματολογίας, την οποία απέκτησαν εντός τριών χρόνων από την επιτυχή διεκπεραίωση των εξετάσεων ειδικότητας και δεν κατέχουν μόνιμη ή μονιμοποιήσιμη θέση στο Δημόσιο.

2. Άριστη επίδοση του υποψήφιου στα καθήκοντά του, κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του, όπως αυτή εκφράζεται με τη γραπτή γνώμη του Διευθυντή της Κλινικής στην οποία εκπαιδεύτηκε ή των Διευθυντών Κλινικών, Τμημάτων ή Εργαστηρίων, όπου ο υποψήφιος εκπαιδεύτηκε, έστω και για βραχύ χρονικό διάστημα, στα πλαίσια της ειδικότητάς του.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΩΣ 10.10.2013

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση, στην οποία αναφέρεται το θέμα που επιλέγουν, καθώς και τα πιθανά κέντρα μετεκπαίδευσης.
Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) συστατικές επιστολές καθώς και β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Τσιμισκή 21, 54624 – Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 268554 – 2310 268515 (πληροφορίες και μέσω e-mail: info@idelhema.gr).

2. Η αποστολή της αίτησης στη Γραμματεία δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Δεκτές θα θεωρηθούν ΜΟΝΟΝ οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης και οι οποίες θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των υποψηφίων.

3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της υπό ΙΙ καθορισμένης προθεσμίας. Παράλειψη υποβολής οιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται, γι’ αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν επικυρωμένες φωτοτυπίες μεγέθους Α4.

4. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς ή και με κούριερ. Η ημερομηνία της αποστολής θα αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από το σχετικό παραστατικό της εταιρίας κούριερ. Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ημερομηνία αυτή ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει την παροχή οικονομικής στήριξης, αφού εξετάσει και την πρωτοτυπία του θέματος.

6. Το ύψος της οικονομικής βοήθειας ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ το μήνα. Το ποσό προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο στο δικαιούχο, η δε καταβολή του αρχίζει μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών.

IV. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, ο δικαιούχος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί κατά οποιονδήποτε τρόπο το πρόγραμμα σπουδών που έχει εγκρίνει το Ίδρυμα, παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του.

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής – αποδοχής από το κέντρο εκπαίδευσης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο δικαιούχος δεν λαμβάνει άλλη οικονομική βοήθεια από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.

3. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος και δικαιούχου με τον τίτλο: Σύμβαση οικονομικής υποστήριξης

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

Ο Πρόεδρος                                    Τα μέλη

Ιωάννης Φ. Κλωνιζάκης
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας ΑΠΘ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν την αίτηση από εδώ: Αίτηση υποτροφίας

featured image

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Όσοι παρευρεθήκατε ή όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε το αρχειακό υλικό καθώς και τις εργασίες των εκπαιδευόμενων του «ΕΑΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. με θέμα Ph(-) ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ», που πραγματοποιήθηκε στις 7, 8 και 9 Ιουνίου 2013 στο Alexander Beach Hotel της Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να το παραλάβετε σε PDF, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

(Κατεβάστε το Φωτογραφικό Υλικό)

(Κατεβάστε τις Παρουσιάσεις και τις Εργασίες)

 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά για το Σχολείο Αιματολογίας που θα γίνει για τρίτη συνεχή χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης για τους εκπαιδευτικούς στόχους του Σεμιναρίου «Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία».

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων Αιματολόγων. Υπό το πνεύμα αυτό, το Ίδρυμα είχε τη χαρά να αναλάβει υπό την αιγίδα του από το 2011 τη σταθερή ανά έτος διοργάνωση του ανωτέρω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από την Αιματολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής Κρήτης και Παν/μιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση 25 ατόμων με διαλέξεις την πρώτη ημέρα και συζητήσεις περιπτώσεων ασθενών τη δεύτερη ημέρα, σε ατομικό μικροσκόπιο για έμφαση στη μορφολογία. Για το έτος 2013 η προγραμματισθείσα ενότητα είναι τα «Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα».

Με την πεποίθηση ότι η εκδήλωση θα συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση των ειδικευομένων Αιματολόγων, σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε και ελπίζουμε σε μία εποικοδομητική εκπαιδευτική διαδικασία.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον θεσμό.

Ιωάννης Φ. Κλωνιζάκης
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Ιδρύματος
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Ελένη Α. Παπαδάκη
Καθηγήτρια Αιματολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης
Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής
Πα.Γ.Ν.Η.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε την Αίτηση συμμετοχής της εκδήλωσης έως 1 Ιουλίου 2013.

Κατεβάστε το αναλυτικό και πλήρες πρόγραμμα σε μορφή PDF από τον παρακάτω σύνδεσμο: eae_kriti-2013_program_A4

Πρόσκληση – Α’ Ανακοίνωση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 14 έως 16 Νοεμβρίου 2013 στο Ξενοδοχείο Hilton.

(more…)

sponsor