ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος αλλά και για τα νέα απο τον Ιατρικό κόσμο.
Δημοσίευση & στον ημερήσιο Τύπο

Αίτηση υποτροφίας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε. αποφασίστηκε η υλοποίηση του «Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης 2014» του Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Αναλυτικά το Ίδρυμα παρέχει οικονομική βοήθεια σε τρεις ιατρούς αιματολόγους με σκοπό την βοήθεια – προτροπή νέων συναδέλφων, ώστε να μεταβούν στο εξωτερικό για μετεκπαίδευση, διάρκειας 12 μηνών για τον καθένα, με θέμα της επιλογής τους.

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαιούχοι είναι ιατροί με ειδικότητα Αιματολογίας, την οποία απέκτησαν εντός τριών χρόνων από την επιτυχή διεκπεραίωση των εξετάσεων ειδικότητας και δεν κατέχουν μόνιμη ή μονιμοποιήσιμη θέση στο Δημόσιο.

2. Άριστη επίδοση του υποψήφιου στα καθήκοντά του, κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του, όπως αυτή εκφράζεται με τη γραπτή γνώμη του Διευθυντή της Κλινικής στην οποία εκπαιδεύτηκε ή των Διευθυντών Κλινικών, Τμημάτων ή Εργαστηρίων, όπου ο υποψήφιος εκπαιδεύτηκε, έστω και για βραχύ χρονικό διάστημα, στα πλαίσια της ειδικότητάς του.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΩΣ 31.10.2014

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση, στην οποία αναφέρεται το θέμα που επιλέγουν, καθώς και τα πιθανά κέντρα μετεκπαίδευσης.

Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) συστατικές επιστολές καθώς και β) σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Τσιμισκή 21, 54624 – Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 268515 – fax 2310 268554 (πληροφορίες και μέσω e-mail: info@idelhema.gr).

2. Η αποστολή της αίτησης στη Γραμματεία δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Δεκτές θα θεωρηθούν ΜΟΝΟΝ οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης και οι οποίες θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των υποψηφίων.

3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της υπό ΙΙ καθορισμένης προθεσμίας. Παράλειψη υποβολής οιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται, γι’ αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν επικυρωμένες φωτοτυπίες μεγέθους Α4.

4. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς ή και με κούριερ. Η ημερομηνία της αποστολής θα αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ή από το σχετικό παραστατικό της εταιρίας κούριερ. Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ημερομηνία αυτή ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει την παροχή οικονομικής στήριξης, αφού εξετάσει και την πρωτοτυπία του θέματος.

6. Το ύψος της οικονομικής βοήθειας ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ το μήνα. Το ποσό προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο στο δικαιούχο, η δε καταβολή του αρχίζει μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης και των υπόλοιπων απαιτούμενων δικαιολογητικών.

IV. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, ο δικαιούχος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί κατά οποιονδήποτε τρόπο το πρόγραμμα σπουδών που έχει εγκρίνει το Ίδρυμα, παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του.

V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής – αποδοχής από το κέντρο εκπαίδευσης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο δικαιούχος δεν λαμβάνει άλλη οικονομική βοήθεια από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.

3. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος και δικαιούχου με τον τίτλο: Σύμβαση οικονομικής υποστήριξης.

4. Έκθεση προόδου ανά τρίμηνο από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος του Κέντρου Μετεκπαίδευσης.

Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

 Ο Πρόεδρος

 Ιωάννης Φ. Κλωνιζάκης

Ομότιμος Καθηγητής

Παθολογίας-Αιματολογίας ΑΠΘ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Το πρόβλημα – Η διάγνωση – Η αντιμετώπιση
4, 5 και 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΑLEXANDER BEACH HOTEL
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Όσοι παρευρεθήκατε ή όσοι ενδιαφέρεστε να κατεβάσετε το αρχειακό υλικό του EΑΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ε.Α.Ε. με θέμα: «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ. Το πρόβλημα – Η διάγνωση – Η αντιμετώπιση», που πραγματοποιήθηκε στις 4, 5 και 6 Απριλίου 2014 στο Alexander Beach Hotel της Αλεξανδρούπολης, μπορείτε να το παραλάβετε σε PDF, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :

(Download Link)

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ε.Α.Ε.

Πρόσκληση

a_anakoinwsi_25_pas-1

A’ Ανακοίνωση

On line υποβολή περιλήψεων

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του 25ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο “Ι. Βελλίδης”, από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2014, έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσουμε και να ζητήσουμε την ενεργητική σας συμμετοχή.

(more…)

 

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας αποφάσισε την παραχώρηση του iPAD Air σε όσους παίρνουν τον τίτλο της ειδικότητας στην Αιματολογία, αρχής γενομένης της εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2011 με σκοπό τη συνέχεια της “Up To Date” επιστημονικής ενημέρωσης-εκπαίδευσής τους.

Παρακαλούνται θερμά όσοι ιατροί έχουν πάρει τον τίτλο της ειδικότητας στην Αιματολογία, αρχής γενομένης της εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2011, να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Ιδρύματος τηλεφωνικά 2310 268 515 ή μέσω e-mail στο info@idelhema.gr για την καταχώρηση των στοιχείων τους και τη μετέπειτα παραχώρηση του iPAD Air

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το διετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί – έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα του πρώτου έτους – πραγματοποιείται «δια ζώσης» στην Αθήνα, στο Δώμα του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» με ταυτόχρονη μετάδοση μέσω τηλεδιάσκεψης σε:

Αλεξανδρούπολη – Αίθουσα Εκπαίδευσης Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Ηράκλειο – Αίθουσα Σεμιναρίων Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Ιωάννινα – Γραφείο Διευθυντή Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Στη Θεσσαλονίκη, η εκπαίδευση πραγματοποιείται «δια ζώσης» στην έδρα του Ιδρύματος της ΕΑΕ, Τσιμισκή 21, τηλ. 2310-268515.

Το Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του 2014 της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας θα περιλαμβάνει 5 κύκλους μαθημάτων. Η μορφή του θα είναι κλινικές περιπτώσεις – clinical cases (2 ανά κύκλο). Κάθε περίπτωση θα διαρκεί 1.5 ώρα και θα προηγείται 20 λεπτών εισαγωγή για το νόσημα στο οποίο αναφέρεται. Στη διάρκεια της παρουσίασης της περίπτωσης, στα επόμενα 70 λεπτά, θα γίνονται ερωτήσεις και συζήτηση με τους ειδικευόμενους για την καταλληλότερη διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση του ασθενούς.

Σε 2 κύκλους θα υπάρχει επιπλέον 1.5 ώρα Σεμιναρίου, που διοργανώνεται από την Janssen, με θέματα: 1. Τεχνικές παρουσίασης για Επαγγελματίες Υγείας και 2. Κριτική Αξιολόγηση Δημοσίευσης και Οδηγίες Συγγραφής Ιατρικού Άρθρου.

Η διεκπεραίωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος βασίζεται στην ευγενική χορηγία της εταιρείας Bristol – Myers Squibb.

Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται με την ευγενική βοήθεια της εταιρίας Janssen-Cilag.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΕΑΕ, θα βρείτε εδώ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ. ΤΣΑΤΑΛΑΣ

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ: Χ. ΜΑΤΣΟΥΚΑ

ΜΕΛΗ:

Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Γ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΓΡΙΒΑ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

(more…)

Οι Κακές Παρέες των ΑΑΚ μπορεί να προκαλέσουν και Λευχαιμία

Γ. Βασιλόπουλος

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (ΑΑΚ) συνηθίζουν να περνάνε σημαντικό χρόνο της ζωής τους σε επαφή με τους οστεοβλάστες, σε ένα ασαφώς οριζόμενο μικροπεριβάλλον που αποκαλούμε «αιμοποιητική φωλιά».

Το λειτουργικά σημαντικό κύτταρο της φωλιάς είναι η οστεοβλάστη (ΟΒ) και έχει δειχθεί πειραματικά ότι αλλαγές στα miRNA της ΟΒ, αλλά όχι κάποια συγκεκριμένη μετάλλαξη, μπορεί να προκαλέσουν εικόνα MDS και λευχαιμίας σε ποντίκια.1 Τελικά, στην πρόσφατη μελέτη των Kode et al, φαίνεται πως η βλάβη στους ΟΒ που μπορεί να ξεκινήσει τη λευχαιμική μετατροπή των ΑΑΚ, είναι στην β-catenin.2 Η β-catenin είναι το μόριο που σηματοδοτεί τη δραστηριότητα του μονοπατιού WNT και επηρεάζει τη μεταγραφική δραστηριότητα πολλών γονιδίων. (more…)

Μοριακή διάγνωση ιδιοπαθούς θρομβοκυτταραιμίας
Α. Σπυριδωνίδης

Somatic Mutations of Calreticulin in Myeloproliferative Neoplasms. N Engl J Med 2013 Dec 19; 369(25):2379-90.
Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N EnglJ Med 2013 Dec 19;369(25):2391-405.

Somatic Mutations of Calreticulin in Myeloproliferative Neoplasms. N Engl J Med 2013
Dec 19; 369(25):2379-90.
Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. N Engl J Med 2013 Dec 19;369(25):2391-405.

Ο μοριακός έλεγχος αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη εξέταση για τη διάγνωση μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων. Σε αντιστοιχία με το bcr-abl στη ΧΜΛ, μεταλλάξεις στο γονίδιοJAK2 εμφανίζουν σχεδόν όλοι οι ασθενείς με ιδιοπαθή πολυερυθραιμία (PV).
Αντίθετα, περισσότερο από το ένα τρίτο των ασθενών με ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία
(ET) ή ιδιοπαθή μυελοΐνωση δεν παρουσιάζει καμία μετάλλαξη στο JAK2 ή σε άλλα γονίδια όπως το MPL. (more…)

Μελέτησε το παρελθόν, για να γνωρίσεις το μέλλον: Παλιά φάρμακα, νέοι μηχανισμοί δράσης

Ι. Κοτσιανίδης

Yang F, Kemp CJ, Henikoff S. Doxorubicin Enhances Nucleosome Turnover around

Promoters. Curr Biol 2013 May 6;23(9):782-7.

Τη δεκαετία του 1950 στο έδαφος κοντά στο «κάστρο του βουνού» (Castel del Monte) ανακαλύφθηκε η συνταγή για τη δοξορουβικίνη, έναν από τους πλέον δραστικούς και ευρέως χρησιμοποιούμενους αντινεοπλασματικούς παράγοντες, που ανήκει στην οικογένεια των ανθρακυκλινών. Πολυάριθμες μελέτες συνηγορούν στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της δοξορουβικίνης και παρόμοιων ανθρακυκλινών μετά από εντατικοποίηση του δοσολογικού τους σχήματος, δηλαδή το ποσό χορηγούμενου φαρμάκου ανά μονάδα χρόνου, τόσο στην οξεία λευχαιμία1,2, όσο και στα μη Hodgkin λεμφώματα (NHL)3.
Ωστόσο, η χορήγηση αυξημένων δόσεων ανθρακυκλινών περιορίζεται από ποικίλες παρενέργειες, με κύριες τη μυελοτοξικότητα και την καρδιοτοξικότητα.

(more…)

featured image

Πρόσφατα εντάχθηκε στην φαρέτρα των παραγόντων που χρησιμοποιούμε για την θεραπεία της μυελοσκήρυνσης ένας αναστολέας κινασών της τυροσίνης (ΤΚΙs), το ruxolitinib, που στοχεύει τις κινάσες JAK1 και JΑΚ2.1 Η αναστολή της JAK2 διακόπτει την JAK-STAT επαγόμενη κλωνική υπερπλασία των νεοπλασματικών κυττάρων, ενώ η διτή αναστολή των κινασών JAK1 και JAK2 πιστεύεται ότι ευθύνεται για την μείωση της ανεξέλεγκτης σηματοδότησης μέσω κυτοκινών που συνεισφέρει στα χαρακτηριστικά της νόσου, όπως τα υπερκαταβολικά συστηματικά συμπτώματα, την μη αποδοτική αιμοποιία, και την ίνωση του μυελού.

(more…)

sponsor